H s c^ong ty

            C^ong ty chúng t^oi dc thành lp vào nam 1993, dt ti Trung Quc, Qung D^ong, thành ph Chu Hi. Là chuyên nghip du tiên tham gia vào dúc vt liu dúc, dúc vt liu, luyn kim ph gia nghiên cu và phát trin, sn xut, bán hàng và dch v k thut c^ong ngh cao doanh nghip c phn, T^oi Phòng vào nam 2004 th^ong qua ISO9001: 2000 chng nhn cht lng quc t. Sau 20 nam phát trin, c^ong ty hin nay có din tích 25.000 mét vu^ong, dc x^ay dng d nhà máy tiêu chun cao, các tòa nhà nghiên cu, các tòa nhà van phòng 11.000 mét vu^ong. D~a x^ay dng mt sn lng hàng nam 20.000 tn nha furan, cha di l'y 10.000 tn,20.000 tn cát tráng, dúc ph 10.000 tn, 5.000 tn nha phenolic, dúc vt liu ph và th^ong lng 500 ... More about us...

More product...
Product Name Modle Application
cát tráng ZS cát tráng
Nha furan s dng nhit d phòng mà kh^ong nóng ZF Di vi tt c các loi kim loi dúc
Nha quá trình s dng hp nóng ZFR Di vi tt c các loi dúc kim loi, quá trình nóng hp
Phenolic nha ZP Sn phm dúc t thép
Alcohol-based casting coating ZTC Alcohol-based foundry coatings, respectively, for steel, cast iron, nonferrous castings, sand (core)
Water-based paint Casting ZTS Water-based casting coating, were used to cast steel, cast iron, nonferrous castings, sand (core)
Special-purpose Casting Coating ZTSX、ZTCV、ZTSG、ZTSLX Special casting coating, suitable for V method, centrifugal, lost foam process, etc., are used to cast steel, cast iron, nonferrous castings.
di l'y bo dng ZG di l'y cho dúc cát cha
cát tráng ZS cát tráng
Sand mold release agent (Parting agent) ZL For the hot box, coated sand, hard sand from the sand core separation process.
Sand core binder ZJS For resin bonded sand core, repair, sealing.
All contact Copyright @2010 Fulian Molding Molding Materials Industry Co.,Ltd.
<友情连结> 温州华德网络科技有限公司/ 惠州网派科技有限公司/ 常州有色铸造有限公司/ www.bwin01.com/ 零式技术网/